Πώς να αλλάξετε τις Serpentine Belts σε μια Honda Civic
Οι ιμ?ντε? Serpentine αποτελο?ν ουσιαστικ? κομμ?τι του κινητ?ρα τη? Honda Civic. Αυτ?? οι ζ?νε? συνδ?ουν δι?φορα μ?ρη των εσωτερικ?ν εργασι?ν του αυτοκιν?του σα?, ?πω? το μπλοκ κινητ?ρα και τον εναλλ?κτη, επιτρ?ποντα? τη χρ?ση τη? δ?ναμη? που δημιουργε?ται απ? τον κινητ?ρα σε διαφορετικ?? εργασ?ε?. ?ταν αυτο? οι ιμ?ντε? φθαρο?ν, πρ?πει να αντικατασταθο?ν με καινο?ργιου?, κ?τι που μπορε? να ε?ναι δ?σκολο αν δεν ?χετε δουλ?ψει ποτ? π?νω σε ?ναν κινητ?ρα. Η αφα?ρεση του ιμ?ντα ε?ναι πραγματικ? μια απλ? δουλει? αρκε? να γνωρ?ζετε τι να αναζητ?σετε.

Β?μα 1 - Εντοπ?στε τον κοχλ?α εντ?σεω? του ιμ?ντα στον κινητ?ρα τη? Honda Civic. Αυτ? μπορε? να βρεθε? στο κ?τω αριστερ? μ?ρο? του εναλλ?κτη ακριβ?? δ?πλα σε ?να τμ?μα του ιμ?ντα.

Β?μα 2

Τοποθετ?στε τον εντατ?ρα ιμ?ντα στο μπουλ?νι μ?σα στο χ?ρο του κινητ?ρα και στη συν?χεια γυρ?στε το αριστερ?στροφα για να χαλαρ?σετε ζ?νη. Συνεχ?στε να το γυρν?τε μ?χρι να μετακιν?σετε ε?κολα τη ζ?νη με το χ?ρι

Β?μα 3

Τραβ?ξτε την παλι? ζ?νη απ? τι? τροχαλ?ε? του κινητ?ρα χειροκ?νητα και στη συν?χεια απορρ?ψτε την. ο ν?ο? ιμ?ντα? με αυλακωμ?νη πλευρ? προ? τα κ?τω επ?νω στι? τροχαλ?ε? που τρ?χει η παλι? ζ?νη

Σφ?ξτε τον κοχλ?α τ?ση? του ιμ?ντα στρ?φοντ?? τον δεξι?στροφα με το εργαλε?ο εντατ?ρα ιμ?ντα. Ανατρ?ξτε στο εγχειρ?διο του ιδιοκτ?τη για το ?το? Honda Civic για τα ακριβ? π?δια τη? ροπ?? που χρει?ζεται να σφ?ξει η ζ?νη του Civic.

Προειδοπο?ηση

?ποτε εργ?ζεστε σε κινητ?ρα εν?? αυτοκιν?του, βεβαιωθε?τε ?τι του ?δωσαν αρκετ? χρ?νο για να κρυ?σει. Μ?ρη τη? θ?ση? του κινητ?ρα μπορο?ν να παραμε?νουν επικ?νδυνα ζεστ? για περισσ?τερο απ? μ?α ?ρα μετ? την απενεργοπο?ηση.

Αντικε?μενα που χρει?ζεστε

Τεντωτ?ρα? ζ?νη?

Ν?α ζ?νη

Δημοφιλή άρθρα
Αυτοκινητων αρθρα
Αυτοκίνητα | Auto Επισκευή | Η αγορά ενός αυτοκινήτου | Λάτρεις των αυτοκινήτων | Ασφάλεια αυτοκινήτου

Συντήρηση αυτοκινήτου | Ασφάλεια κατά την οδήγηση | Καύσιμα | Η πώληση ενός αυτοκινήτου |

Ελλάδα αυτοκίνητο © [www.greekcars.online]